(၄)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလ ထီထြက္ရွိလာပါျပီ။ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏုိင္ၾကပါျပီ။ အမ်ားထီတိုက္ရေအာင္ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးၾကပါဗ်ာ။

(4)ႀကိမ္ေျမာက္ထီေပါက္စဥ္ ဂဏန္းမ်ား

 • သိန္း ၁၅၀၀၀ ကခ ၅၅၅၂၈၁
 • သိန္း ၁၀၀၀၀ င ၂၄၈၈၄၅ မိုးယံ
 • သိန္း ၅၀၀၀ ဋ ၃၂၃၉၉၈ မိုးယံ
 • သိန္း ၅၀၀၀ မ ၉၅၉၄၇၃
 • သိန္း ၂၀၀၀ ဓ ၉၅၄၆၈၀ မိုးယံ
 • သိန္း ၂၀၀၀ ကစ ၅၀၇၆၉၉ မိုးယံ
 • သိန္း ၂၀၀၀ ဘ ၃၇၂၇၄၂ မိုးယံ
 • သိန္း ၂၀၀၀ ကဇ ၆၆၃၅၆၀
 • သိန္း ၁၀၀၀ ဇ ၈၇၅၅၉၁ မိုးယံ
 • သိန္း ၁၀၀၀ တ ၉၅၀၄၆၆
 • သိန္း ၁၀၀၀ ကက ၇၃၅၈၇၁ မိုးယံ
 • သိန္း ၁၀၀၀ ဍ ၃၇၅၃၆၈
 • သိန္း ၁၀၀၀ ဒ ၂၀၅၂၆၃ မိုးယံ
 • သိန္း ၁၀၀၀ ဆ ၆၂၄၈၀၀
 • သိန္း ၁၀၀၀ ဝ ၇၉၀၈၆၃
 • သိန္း ၅၀၀ ဟ ၈၅၄၇၃၆ မိုးယံ
 • သိန္း ၅၀၀ ဝ ၆၅၆၂၃၄ မိုးယံ
 • သိန္း ၅၀၀ ကဆ ၅၉၅၀၃၁ မိုးယံ
 • သိန္း ၅၀၀ ဓ ၈၇၀၅၈၆ မိုးယံ
 • သိန္း ၅၀၀ ယ ၈၅၆၁၅၃ မိုးယံ
 • သိန္း ၅၀၀ ဘ ၁၃၇၇၉၆
 • သိန္း ၅၀၀ ဎ ၄၄၁၃၆၉ မိုးယံ
 • သိန္း ၅၀၀ ခ ၂၇၆၁၂၅ မိုးယံ
 • သိန္း ၂၀၀ သ ၆၅၀၂၃၅
 • သိန္း ၂၀၀ ကဇ ၅၅၄၉၇၃
 • သိန္း ၂၀၀ ဌ ၃၄၇၃၉၀
 • သိန္း ၂၀၀ ယ ၉၄၉၄၀၇ မိုးယံ
 • သိန္း ၂၀၀ ကဆ ၈၀၂၃၁၇ မိုးယံ
 • သိန္း ၂၀၀ ထ ၈၀၅၈၃၅
 • သိန္း ၂၀၀ ဋ ၈၀၅၈၅၉
 • သိန္း ၂၀၀ ကဆ ၆၂၀၇၁၂
 • သိန္း ၂၀၀ ဋ ၁၂၃၀၄၀
 • သိန္း ၂၀၀ ဎ ၄၅၆၅၄၄ မိုးယံ
 • သိန္း ၂၀၀ ဓ ၉၄၂၂၇၉ မိုးယံ
 • သိန္း ၂၀၀ ကဆ ၁၂၃၉၆၀
 • သိန္း ၁၀၀ ဏ ၆၄၆၈၀၄ မိုးယံ
 • သိန္း ၁၀၀ ထ ၉၈၀၆၈၉ မိုးယံ
 • သိန္း ၁၀၀ ရ ၄၉၁၁၉၀ မိုးယံ
 • သိန္း ၁၀၀ ကဂ ၇၂၈၄၀၈ မိုးယံ
 • သိန္း ၁၀၀ မ ၃၈၈၅၆၈ မိုးယံ
 • သိန္း ၁၀၀ ဓ ၁၄၁၈၇၃ မိုးယံ
 • သိန္း ၁၀၀ င ၂၇၇၂၃၃ မိုးယံ
 • သိန္း ၁၀၀ ဇ ၆၈၆၁၆၆
 • သိန္း ၁၀၀ အ ၂၃၄၀၉၁
 • သိန္း ၁၀၀ ကဈ ၇၂၅၆၆၃
 • သိန္း ၁၀၀ ဒ ၃၆၇၃၇၆
 • သိန္း ၁၀၀ င ၁၁၉၀၃၄
 • သိန္း ၁၀၀ အ ၃၄၅၆၀၇ မိုးယံ
 • သိန္း ၁၀၀ ဃ ၄၈၉၄၆၉ မိုးယံ
 • သိန္း ၁၀၀ ဇ ၈၅၁၃၃၃ မိုးယံ
 • သိန္း ၅၀ ဎ ၂၅၆၁၁၂
 • သိန္း ၅၀ ရ ၃၄၄၉၄၇
 • သိန္း ၅၀ ကဂ ၄၅၅၈၁၁ မိုးယံ