ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၁ အရ “ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ေဝ ထားေသာ ေငြစကၠဴတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို အတုမွန္းသိလ်က္ႏွင့္ သံုးစြဲျခင္းမျပဳရ”ဟု တားျမစ္ထားၿပီး တားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားရင္ေတာ့ ပုဒ္မ ၁၀၅ အရ ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္ က်ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အတုမွန္း သိလ်က္ႏွင့္ သံုးစြဲျခင္းမျပဳခဲ့လွ်င္၊ တားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္ဟု စီရင္မႈမခံရလွ်င္၊ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း မေတြ႕ရလွ်င္၊ မေပၚေပါက္ခဲ့လွ်င္ ျပစ္ဒဏ္မခံရႏိုင္ပါေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိထားရန္ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

သိသာႏိုင္မယ့္အခ်က္မ်ားရွိ
==============

ဒီေနရာမွာ ေငြစကၠဴအတုကို လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိျခင္းဆိုတဲ့ စကားလံုးတစ္ခုတည္းနဲ႔ ျပစ္မႈမေျမာက္ႏိုင္ပါ။ လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိျခင္းဟာ အတုျပဳလုပ္လို႔ လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိတာ၊ အတုမွန္းသိပါလ်က္ သံုးစြဲလို႔ လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိတာဆိုရင္ေတာ့ ျပစ္မႈေျမာက္ပါတယ္။ အတုလက္ဝယ္ေတြ႕ရွိမႈ အေျခအေနနဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေသခ်ာသံုးသပ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အေျခအေနနဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို စစ္ေဆးသံုးသပ္ႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြက စိစစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြစကၠဴအတု-အစစ္ခြဲျခားႏိုင္ဖို႔အတြက္ အလြယ္တကူ သိသာႏိုင္မယ့္အခ်က္မ်ားရွိပါတယ္။

၅၀ဝ၀ တန္(ပံုစံအေဟာင္း) ေငြစကၠဴမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္စာတန္းပါအကြက္နဲ႔ ေငြတန္ဖိုးေနရာအကြက္ေတြမွာ လက္ညႇိဳး၊ လက္မျဖင့္ပြတ္ဆြဲစမ္းသပ္ပါက ၾကမ္းတမ္းမႈကို ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အလင္းေရာင္မွာေထာင္ၾကည့္လွ်င္ ဆင္ျဖဴေတာ္ ပံုရိပ္ႏွင့္ “၅၀ဝ၀” ကိုေရစာမွာ ျမင္ရပါမယ္။ေငြေရာင္လံုၿခံဳေရးႀကိဳးအား တစ္ဝက္ဖံုး၊ တစ္ဝက္ေဖာ္ျမႇဳပ္ထားၿပီး အလင္းေရာင္မွာ ေထာင္ၾကည့္လွ်င္ K ၅၀ဝ၀ အျပန္အလွန္ တစ္ဆက္တည္း႐ိုက္ထားတာကိုေတြ႕ရပါမယ္။

ဘယ္ဘက္အနားအလယ္ရွိ အနီေရာင္အကြက္ေနရာကို ၄၅ ဒီဂရီ ေဘးတိုက္ေစာင္းၾကည့္ရင္ CBM စာလံုးနဲ႔၅၀ဝ၀ကို ေတြ႕ရပါမယ္။ အေမွာင္တြင္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ၾကည့္ပါက မီးေခ်ာင္းကဲ့သို႔ အလင္းတန္းငယ္ေတြကိုေတြ႕ႏိုင္ၿပီး လံုၿခံဳေရးႀကိဳးမွာ အျပာေရာင္၊ အနီေရာင္ အဆစ္အပိုင္းေတြ ပါရွိတာကို ေတြ႕ရပါမယ္။

လံုၿခံဳေရးႀကိဳးေတြထည့္ထား
===============
၅၀ဝ၀ တန္ (ပံုစံအသစ္)ေငြစကၠဴတြင္ ပို၍လံုၿခံဳေရးေကာင္းမြန္ဖို႔လံုၿခံဳေရးအဆင့္ (Security) ျမႇင့္တင္ထားပါတယ္။

လံုၿခံဳေရး ေငြေရာင္ႀကိဳးအစား ေစာင္းၾကည့္ရင္ အေရာင္ေျပာင္းတဲ့ လံုၿခံဳေရးႀကိဳး (Security THreat) ေတြ ထည့္ထားပါတယ္။ ေရစာ ဆင္႐ုပ္ေအာက္မွာလည္း ၅၀ဝ၀ဂဏန္းကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ညစ္ေပမႈခံႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဗားနစ္(Varnish) အလႊာအုပ္ထားပါတယ္။

ေငြစကၠဴကို မွန္ဘီလူး(သို႔မဟုတ္) လက္ကိုင္ဖုန္းကင္မရာနဲ႔႐ိုက္ၿပီး Zoom ဆြဲၾကည့္ပါက ေရစာအေပၚရွိ “၅၀ဝ၀”ဂဏန္းအတြင္းမွာ CBM စာလံုးငယ္မ်ား၊ ေငြစကၠဴေအာက္ဘက္အနားလိုင္းမ်ားမွာ SECURITYPRINTINGWAZICBM ဟူေသာ စာလံုးငယ္မ်ားကို ေတြ႕ရပါမယ္။

၁၀ဝ၀ဝ တန္(ပံုစံအေဟာင္း)ေငြစကၠဴတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္စာတန္းပါအကြက္ႏွင့္ ေငြတန္ဖိုးေနရာအကြက္ေတြမွာ လက္ညႇိဳး၊ လက္မျဖင့္ ပြတ္ဆြဲစမ္းသပ္ပါက ၾကမ္းတမ္းမႈကို ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ဝဲဘက္အနားအလယ္ရွိ အညိဳေရာင္ ဧရိယာအား ၄၅ ဒီဂရီ တိမ္းေစာင္းၾကည့္ပါက အဂၤလိပ္စာလံုး “CBM” ဟု ေတြ႕ရပါမယ္။ ေရစာအေနျဖင့္ ၾကာပန္းပံုေရစာနဲ႔ ၁၀ဝ၀ဝဂဏန္းေရစာပါရွိၿပီး အလင္းေရာင္တြင္ ေထာင္ၾကည့္ပါက ရွင္းလင္း ျပတ္သားစြာျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

လံုၿခံဳေရးႀကိဳးကို ေငြစကၠဴတြင္ ေဒါင္လိုက္ထည့္သြင္းထားၿပီး Myanmar spw စာတန္းအား အတည့္တစ္လွည့္၊ ေျပာင္းျပန္တစ္လွည့္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားကာ သာမန္အလင္းေရာင္တြင္ၾကည့္ပါက ပန္းခရမ္းေရာင္နဲ႔အစိမ္းေရာင္ႏွစ္မ်ိဳး ေျပာင္းလဲမႈရွိပါတယ္။

ရာသီဥတုနဲ႔ေရစိုဒဏ္ခံႏိုင္
=============
လံုၿခံဳေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္ထားသည့္ ၁၀ဝ၀ဝ တန္ (ပံုစံအသစ္) ေငြစကၠဴတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ စာတန္းပါအကြက္နဲ႔ ေအာက္ေျခ ကႏုတ္ပန္းအကြက္တို႔မွာ လက္ျဖင့္ပြတ္ဆြဲ စမ္းသပ္ပါက ၾကမ္းတမ္းမႈကို ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေငြစကၠဴ၏ မ်က္ႏွာျပင္ႏွစ္ဖက္ကို ဗားနစ္(Varnish)အလႊာျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားၿပီး ရာသီဥတုနဲ႔ ေရစိုဒဏ္ခံႏိုင္ပါတယ္။ လက္ဝဲဘက္အနားရွိ အညိဳေရာင္ဧ ရိယာအား ၄၅ ဒီဂရီတိမ္းေစာင္းၾကည့္ပါက အဂၤလိပ္စာလံုး “CBM”ဟုျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

ေငြစကၠဴအား မွန္ဘီလူး(သို႔မဟုတ္) လက္ကိုင္ဖုန္းကင္မရာနဲ႔႐ိုက္ၿပီး Zoom ဆြဲၾကည့္ပါက ေငြစကၠဴေအာက္ဘက္ အနားလိုင္းမ်ားတြင္ SECURITYPRINTINGWORKS ဟူေသာ စာလံုးငယ္မ်ားကို ေတြ႕ရပါမယ္ ။ ေငြစကၠဴ၏ ယာဘက္ေအာက္ေထာင့္တြင္ တန္ဖိုး ၁၀ဝ၀ဝ စာလံုးအားေရာင္ေျပးမင္ျဖင့္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားသျဖင့္ တိမ္းေစာင္းၾကည့္ပါက ေတာက္ပေသာအစိမ္းေရာင္ ေရာင္ေျပးကို ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။

ေဖာ္ျပပါ ေငြစကၠဴအစစ္ရဲ႕ အေျခအေနအား အၾကမ္းဖ်င္းသိၿပီဆိုရင္လက္ဝယ္ရွိ ေငြစကၠဴေတြအား အတု-အစစ္ စိစစ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္႐ံုးျပင္ကနားသြားရမွာ ဝန္ေလးတာရယ္၊ အမႈပတ္မွာစိုးရိမ္တာရယ္၊ဘဏ္ေတြကလည္း ကိုယ့္ CUSTOMER ေတြ ၿငိဳျငင္မွာ စိုးတာရယ္ေတြေၾကာင့္လုပ္ရမယ့္ တာဝန္ေတြ မလုပ္ေတာ့ဘဲ ဘဏ္ကပဲသိမ္းၿပီး ဖ်က္ဆီးလိုက္တာကိုလုပ္ထံုး လုပ္နည္းတစ္ရပ္လို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေလ့အက်င့္ျဖစ္လာခဲ့ေတာ့ေငြစကၠဴအတုသည္ ျပစ္မႈေျမာက္တဲ့ပစၥည္းဆိုတာကို ေမ့ေလ်ာ့သလိုျဖစ္ၿပီးရဲစခန္းအပ္ႏွံတဲ့အလုပ္ကို တြန္႔ဆုတ္ေနၾကပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေငြအတုေပၚလာရင္ ရင္းျမစ္ကိုစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏိုင္ဖို႔ သဲလြန္စေတြကရဲစခန္းကိုမေရာက္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ျပည္သူမ်ားလက္ထဲမွာပဲ လွည့္ပတ္ၿပီးျပည္သူကို ဒုကၡေပးဖို႔ ျဖစ္လာရပါတယ္။

တုပမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္
============
ေငြစကၠဴပံုႏွိပ္သူမ်ားကလည္း မိမိ႐ိုက္ႏွိပ္တဲ့ေငြစကၠဴကို အတုမျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ အၿမဲႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးနည္းပညာဟာ အၿမဲ တိုးတက္ေနၿပီး ေနာက္ဆံုးေပၚ လံုၿခံဳေရးနည္းပညာေတြသံုးၿပီး ေငြစကၠဴ႐ိုက္ႏွိပ္ၾကရပါတယ္။ အတုလုပ္တဲ့သူေတြကလည္း နည္းပညာမရ ရေအာင္ယူၿပီး တုပေလ့ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ေဝထားတဲ့ တစ္ေသာင္းတန္ဆိုရင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စတင္ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ လံုၿခံဳေရးတိုးျမႇင့္ၿပီးပံုစံသစ္ႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းဟာ တုပမႈကိုကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခင္က ေငြစကၠဴအတု မိခဲ့တဲ့ကိစၥေတြမွာ Colour Copier၊ Colour Printer ေတြနဲ႔ အတုလုပ္တာေတြပဲ မ်ားခဲ့ၿပီး ယခု ေတြ႕ရွိရတာေတြကေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းစီကစုၿပီး ေတြ႕ၿပီးေတာ့ ျပည္ပက ဝင္လာတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ တုပထားတယ္ ဆိုတာကေတာ့ မထုတ္ျပန္ေသးပါဘူး။ ျပည္ပ တာဝန္ရွိအဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း ဆက္စပ္ကြင္းဆက္ေတြကို စစ္ေဆးေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ရင္းျမစ္ကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ရင္းျမစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူႏိုင္မွလည္း ျပည္သူေတြရဲ႕စိုးရိမ္မႈကို ေလ်ာ့က်သြားေစႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုမွာ ဘဏ္နဲ႔လည္း ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မႈ အေရအတြက္နည္းၿပီး ေငြသားျဖင့္သာ ေပးေခ်သံုးစြဲၾကတာမ်ားတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့အတြက္ အတုအပကိစၥကိုအမ်ားႀကီး သတိထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အတုေတြ႕ရင္လည္း ဆက္စပ္ရင္းျမစ္မ်ားကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူႏိုင္ေအာင္ မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔သတင္းေပး အပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ားက ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံတိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

၀င္းျမင့္(ဗဟိုဘဏ္)

မွတ္ခ်က္ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာ၊ စာမ်က္ႏွာ – ၁၀ တြင္ေဖၚျပထားေသာ ေဆာင္းပါးကို စာဖတ္သူမ်ား ဗဟုသုတရရွိေစရန္အတြက္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။